پروفایل هما افشار

هما افشار ترجمه و ویرایش
6 سال تجربه 0 پروژه کار کرده خوزستان

مهارت در ترجمه

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید