پروفایل ایرج قلندری

ایرج قلندری برنامه نویس
6 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زنجان

در زمینه برنامه نویسی و گرافیک مهارت و رزومه خوبی دارم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید