پروفایل کیانوش عیاری

کیانوش عیاری گرافیک
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده کرمانشاه

سلام،به کارهای گرافیک و تدوین مهارت دارم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید