پروفایل مرجان فرساد

مرجان فرساد ترجمه
6 سال تجربه 1 پروژه کار کرده خوزستان

مسلط به زبان های روز دنیا ودارای آموزشگاه زبان در خوزستان

سابقه کار (1)