پروفایل مونا احمدی

مونا احمدی گرافیک
7 سال تجربه 0 پروژه کار کرده خوزستان

انجام هر نوع پروژه های گرافیکی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید