ترجمه ۸ صفحه مقاله رشته کامپیوتر بصورت تخصصی

  • وضعیت باز
  • پیشنهاد1
  • متوسط پیشنهادها 500,000 تومان

پست شده در ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

توضیحات پروژه

با سلام

بنده متن زیر رو میخوام بصورت تخصصی و برای ژورنال خارجی ارسال کنم و متن زیر برای نمونه می باشد مقاله دارای ۴۰۰۰ حرف میباشد

لطفا دوستانی که تجربه دارند پیشنهاد بدهند سپاس

“در سالهای اخیر، اینترنت اشیا زیر آب ( )IoUTبه یک فناوری محبوب برای کاوش در محیط زیر آب تبدیلشده است. IOUTشامل

تعداد زیادی سنسورهای بیسیم زیر آب است که اطلاعات مختلف را جمعآوری و به سمت گره سینک ارسال میکند. باتوجهبه شرایط
ناپایداری که در زیر آب وجود دارد و باتوجهبه اینکه قابلیت اطمینان و تأخیر در بسیاری از کاربردها، از اهمیت ویژهای برخوردار است؛
بنابراین، مدیریت ارتباطات بین سنسورها بهمنظور بهبود QoSضروری است. شبکههای نرمافزار محور ( )SDNیکی از بهترین
معماریها برای ارائه مدیریت کارآمد شبکه است که قسمت صفحه کنترل ( )Control planeرا از صفحه داده ( )Data planeجدا میکند

بودجه

300,000 تا 600,000 تومان

مهارت های مورد نیاز

ترجمه آزادترجمه تحت الفظی

دسته بندی

ترجمه و ویرایش

آدرس کوتاه پروژه :

پیشنهاد های فریلنسر (1)

مهران نصیری

ترجمه

کرمانشاه

تنها مالک پروژه می تواند این اطلاعات را ببیند